Barnkonventionen

Vad är barnkonventionen?

FN:s konvention om barns rättigheter, även kallad barnkonventionen, som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, innehåller bestämmelser för världens alla barn. Med barn avses alla personer under 18 år. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 196 länder har skrivit under barnkonventionen. USA är det enda landet som inte har ratificerat konventionen. Barnkonventionen har sedan den antogs av Sverige år 1990 varit juridiskt bindande, men det har visat sig att det inte varit tillräckligt. Genom att göra barnkonventionen till lag innebär det ett förtydligande av att barn är egna individer med egna rättigheter. Det kommer även innebära en större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar och andra samhällsorgan att sätta barns rättigheter i fokus.

PACS tillämpar ett barnrättsperspektiv vilket innebär att barnet är en rättighetsbärare och respekten för barnets värdighet, liv, överlevnad, välfärd, hälsa, utveckling, deltagande och rätt till ickediskriminering är det centrala. Detta förverkligas bäst genom att respektera, skydda och uppfylla alla rättigheter i konventionen.

Detta synsätt innebär att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen samt personlig integritet. Synsättet kräver också att barnets rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade måste tillgodoses systematiskt i alla beslutsprocesser och att barnets egenmakt och deltagande ska vara centralt i vård och skydd av barnet.

Vill ni veta hur ni kan arbeta med barnkonventionen i er förening?